Algemene bepalingen

 • Gebruiker: de eigenaar van de appartementen van Mijas-Residence
 • Wederpartij: de gasten die een huurovereenkomst sluiten met Mijas-Residence.
 • De eigenaar van de Mijas-Residence kan zich laten vervangen door een (tijdelijke) vertegenwoordiger.

Huishoudelijk reglement

Het appartement is beschreven op de website mijas-residence.com. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in en om de appartementen ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.

 • Het minimum verblijf in een appartement: Juni, Juli, Augustus 3 nachten. Overige maanden 2 nachten.
 • De appartementen zijn 24 uur per dag toegankelijk. De appartementen hebben ieder een eigen ingang
 • Het is verboden derden gebruik te laten maken van de appartementen. Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de gebruiker en niet zonder bijbetaling overnachten in de appartementen. De prijs per persoon per week bedraagt € 15,00 en is inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW, bedlinnen, handdoeken en eind-schoonmaak.
 • Het appartement dient in eenzelfde staat als bij aankomst te verkeren als bij vertrek. Indien de kamer bij vertrek zodanig afwijkt dan kan de gebruiker de extra vervang of schoonmaakkosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 • Huisvuil dient u in de daarvoor bestemde container te deponeren.
 • Roken is niet toegestaan in het appartement. Roken is buiten wel toegestaan.
 • Het zwembad is niet verwarmd en is in de wintermaanden niet bruikbaar.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Als u wilt barbecueën mag dit niet op eigen terras maar kunt u gebruik maken van de barbecue nabij het zwembad.
 • Inchecken kan vanaf 15.00 tot uiterlijk 23.00 uur. Uitchecken kan tot uiterlijk 11:00 uur. Deze tijden kunnen na onderling overleg aangepast worden.
 • De wederpartij kan de auto parkeren op de aanwezige parkeerplaatsen op het terrein. Parkeren geschiedt op eigen risico.
 • Alle risico’s met betrekking tot verblijf in of rond de appartementen zijn voor rekening van de wederpartij.
 • Schade respectievelijk vermissing van (on)roerende zaken die in eigendom van de gebruiker zijn worden gemeld en dienen te worden vergoed aan de gebruiker.
 • Bij verlies van de sleutel en/ of de afstandsbediening van de poort wordt € 100 ,- in rekening gebracht aan de wederpartij.
 • De wederpartij dient de instructies van de gebruiker op te volgen.
 • Na 23.00 uur dient u zowel in als buiten uw appartement geen geluidsoverlast te veroorzaken. Een uitzondering op deze regel is bij events dan is de eindtijd 00.00 uur uitsluitend op de dag van het event.
 • De gebruiker kan de wederpartij bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot het appartementencomplex ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

Tarieven

 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW, bedlinnen, handdoeken en eind-schoonmaak.
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulering en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 • Tarieven van de appartementen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Gebruik van een babybedje en kinderstoel is gratis.
 • Bij een tekort aan slaapplaatsen kan gebruik gemaakt worden van de slaapbank voor €15,-per week per persoon.
 • Alle vermeldingen op de website mijas-residence.com worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Mijas-Residence is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.
 • Aanbiedingen gelden nooit in combinatie met andere aanbiedingen.

Reservering en betaling

 • Indien er een schriftelijke reservering heeft plaatsgevonden en er een aanbetaling is gedaan van 50% en dit door Mijas -Residence is bevestigd is daarmee de reservering tot stand gekomen.
 • Nadat een reservering via een aangesloten externe partij is bevestigd is tevens een huurovereenkomst tot stand gekomen.
 • Er worden geen extra reserveringskosten in rekening gebracht.
 • Restant verblijfskosten dienen bij aankomst bij het verblijf te worden voldaan. Bij evenementen dient het restant van 50% 6 weken voor aankomst te zijn bijgeschreven op de rekening van Mijas Residence.
 • Voorafgaand aan het verblijf dient er cash een borg te worden betaald van €200,-. Als het appartement er bij vertrek nog netjes uitziet zoals u het aantrof dan wordt de borg bij vertrek direct cash aan u geretourneerd. Bij evenementen dient de borg van € 1.000,00 bij aankomst contant te worden voldaan.

Annulering

 • Bij annulering minder dan zes maanden voorafgaand aan de oorspronkelijk gemelde aankomstdatum wordt het reeds aanbetaalde bedrag niet meer geretourneerd.
 • Annulering dient te allen tijde schriftelijk via e-mail ( info@mijas-residence.com)  aan Mijas-Residence te worden doorgegeven.
 • Mocht Mijas-Residence om wat voor reden dan ook niet in de mogelijkheid zijn om de gereserveerde kamer te verhuren dan zal er in overleg een ander appartement of soortgelijk onderkomen aangeboden worden.

Klachten

De wederpartij is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan Mijas-Residence voor te leggen. Deze dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

Overmacht
In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de Mijas-Residence gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van Mijas-Residence kan worden gevergd.

Aansprakelijkheid

 • Bij en rondom het zwembad, de bar en de tuinen dient het in de bar aanwezige polycarbonaat glaswerk gebruikt te worden. Indien men toch glaswerk gebruikt met als gevolg dat het zwembad leeg gepompt moet worden omdat er glas in terecht is gekomen zal Mijas Residence een bedrag van € 1.500,00 in rekening brengen aan de wederpartij.
 • Aangezien wij de veiligheid van kleine kinderen niet kunnen garanderen is het meebrengen van kleine kinderen op eigen risico.
 • Mijas-Residence kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de wederpartij of derden ten gevolge van het verblijf in de accommodatie geleden schade. Mijas-Residence is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het appartementen complex.
 • Mijas-Residence kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van voorgenoemde.
 • Mocht een dergelijk probleem zich voordoen dan is dit steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Mijas-Residence is voorts beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van Mijas-Residence in het voorkomende geval zal uitkeren.

Privacy

Mijas-Residence zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.